พิมพ์ 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

     คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2558 ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น