พิมพ์ 

     ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ “กิจกรรมทุกบ่ายวันพุธ” ประจำปีการศึกษา 2/2558 ภายใต้โครงการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ (แทรกตาราง) ตารางกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในบ่ายวันพุธ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึ่งประสงค์" ภายใต้โครงการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์