พิมพ์ 

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล

ดูภาพเพิ่มเติม