พิมพ์ 

โครงการอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วยสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปี ๑-๓ จำนวน ๗๑ คน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาจีน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป ในวันพุธที่ ๓ และ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม CL๐๑ ห้อง CL๒๐๓ และ๒๐๔