ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ ปีการศึกษา 2559

      คำชี้แจง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทำการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

!!!คลิ๊ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGwyk9DSTSvkx824SdD3yebkyTCWarpZhgIAAIRaiStqipFw/viewform

 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ