พิมพ์ 

ประวัติความเป็นมา

        ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้เริ่มเมื่อประมาณ  วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2538 นายทองมา แก้วคง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านดอนบม ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ในขณะนั้นประมาณ 89 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในสมัยของ ผศ.ประสงค์ สุรียธนาภาส ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอธิการบดีได้มีคำสั่งให้อาจารย์ประจวบ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์พยุง สหะชาติ ทำการตรวจสอบและศึกษาสถานที่

 

ในการตรวจสอบและศึกษาสถานที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้แนวเขตและสภาพพื้นที่ โดยได้ดำเนินการเมื่อประมาณวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยได้รับความร่วมมือจากนายประยูร อุปฮาต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 (ในสมัยนั้น) ร่วมด้วยนายทองมา แก้วคง, นายอิน แก้วดอนหัน และชาวบ้านประมาณ 10 คน ซึ่งสภาพพื้นที่ในขณะนั้นมีสภาพเป็นป่ารกทึบ และคณะผู้ศึกษาได้นำเสนอรายงานให้อธิการบดีรับทราบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายที่จะพัฒนาต่อไป

ประมาณวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2538 อธิการบดีได้มีคำสั่งให้อาจารย์พยุง สหะชาติ จ้างเหมารถแทรกเตอร์เพื่อทำการปรับพื้นที่บริเวณนี้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ภายหลังจากนั้นอาจารย์สมภพ เพชรดีและอาจารย์พยุง สหะชาติ ได้ทำการสำรวจรังวัดเขียนแผนผังบริเวณแสดงค่าความสูง-ต่ำของพื้นที่เพื่อทำผังแม่บทและผังภูมิสถาปัตย์ สำหรับผังแม่บทได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาคและคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะเดียวกันทางสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ในสมัยนั้น) แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในขณะนั้น

ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2544 รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 5 ห้องเรียน มีความกว้าง 10 เมตร ความยาว 50 เมตร  จำนวน 2 หลัง ราคารวม 1,370,004 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่บาทถ้วน) ทำแนวถนนเข้าสู่อาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดถนนกว้าง 8, 12 และ 30 เมตร ความยาวรวม 640.50 เมตร และได้ทำการปรับพื้นที่บริเวณเนื้อที่ประมาณ  17 ไร่ การทำแนวถนนและการปรับพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก ร.พ.ช.จังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบันคือ ทางหลวงชนบท)  ในปี พ.ศ. 2549  สร้างอาคารเพิ่มเติมจำนวน  1  หลังเป็นอาคารชั้นเดียว  จำนวน  3  ห้องเรียน

ในการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสถาบัน โดยนายธนกร ศิลปะรายะ นายกองค์การนักศึกษา กศ.บป. ศูนย์ขอนแก่น และนายชูชัย อุดมพุทธชาด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการอนุมัติในสมัย ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ยกฐานะเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ.2547 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ดินผืนนี้รวมแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ 9 ปีเต็ม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะได้ใช้พื้นที่ดินผืนนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป

ในวันที่  17  มิถุนายน  2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้ง  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาภาคปกติ  คณะครุศาสตร์  4  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  และในปี  พ.ศ. 2553  สร้างอาคารเรียนรวม  จำนวน  1  หลัง และในปี พ.ศ. 2558  ได้สร้างอาคารเรียนรวมเพิ่มอีก 1 หลังโดยใช้งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย   ในการรับรองการขยายตัวและการกระจายโอกาสทางการศึกษาตอบสนองความต้องการของประชนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่มขึ้น

 

ตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  มีดังต่อไปนี้

 

พ.ศ. 2552-2552             

1.นายเมธาคุณ  พฤกษา  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2.นายรังสี  ศศิสุวรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ.  2552 – 2554             

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  พรมเมืองคุณ  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2.นายรังสี  ศศิสุวรรณพงศ์  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

 พ.ศ.  2554 - 2556             

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ทองดอนบม  รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ.  2554 - 2556             

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ทองดอนบม  รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                 

พ.ศ.  2557 - 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รักษาราชการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2560 - 2560  

1.รองศาสตราจารย์กฤษณา  มาร์เชิร์ท  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น             

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2560 - 2560 

1.รองศาสตราจารย์กฤษณา  มาร์เชิร์ท  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น             

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น             

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 

 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2561

1. ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น           

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองดอนบม  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

พ.ศ. 2564 - (ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ  ดวงหัสดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

      ปัจจุบัน ปีการศึกษา  2558  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ได้เปิดสอนปริญญาตรีภาคปกติ จำนวนทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น  8  สาขาวิชาคือ  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คอมพิวเตอร์ศึกษา  สาธารณสุขศาสตร์  บัญชี  การจัดการ นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มีจำนวนนักศึกษา รวมทั้งหมด  1,076 คน

แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

 

ปรัชญา

 อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                                                                                                                            

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่สากล

 

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

6.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

7.ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ภูมิปัญหาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค

8.ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

9.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

วัตถุประสงค์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  มุ่งเน้นในการดำเนินงานโดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้

1.  เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพขององค์กรโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร                                                         

2. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ แนวทางและวิธีการที่สำนักงานศูนย์การศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  กำหนดและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของศูนย์ ฯ

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งสะท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จและสาเหตุของปัญหา

4.  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องจะนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนมาตรฐานด้านคุณภาพของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

6.  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

                                     

โครงสร้างการบริหารงาน ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น

 

บุคลากร  จำแนกรายบุคคลตามตำแหน่งและความรับผิดชอบ  ในกรณีของหน่วยงานจัดการศึกษา  (คณะ/ภาควิชา/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร)  ระบุแสดงศักยภาพของบุคลากร  เช่น  วุฒิการศึกษา  การเข้ารับการอบรม  การศึกษาดูงาน  การวิจัย  เป็นต้น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น มีบุคลากรประจำศูนย์ฯ สายสนับสนุน จำนวน 10 คน  ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์การศึกษาฯ ในภาคปกติ  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามส่วนงาน

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามส่วนงาน