พิมพ์ 

      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้อย่างสมพระเกียรติ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้งดการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ