พิมพ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเจตจำนงสุจริต "องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต"