พิมพ์ 

เมื่อวันที่23กรกฎาคม2562 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า ทำการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพิธีรำบวงสรวง ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวมcl01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น