พิมพ์ 
เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษาภาคปกติร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาดปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL01