พิมพ์ 
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา  2561 (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2561 (19 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)