พิมพ์ 

การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ อีกทั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่นิยมใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้น หากนักศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะส่งผงให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะก้าวสู่การประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการทดสอบสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาความมารถต่อไปได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว เพื่อเป็นการวัดระดับและรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงบประมาณเพื่อการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยใช้ข้อสอบ Cambridge English Placement Test

รายละเอียดโครงการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR

วิธี login เข้าสอบ Cambridge English Placement Test

ลิงก์เข้าสอบ Cambridge English Placement Test

ลิงก์ทดลองเข้าสอบ Cambridge English Placement Test