พิมพ์ 

         วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  พ.อ.อ.ทวี  บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งที่ ๘ โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมด้วย น.อ.หญิงคนึงนิตย์ บุญช่วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอเปือยน้อย  โดยมีสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนไปจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน จัดทำโครงการ ดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตรงตามความต้องการของชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย เมืองปราสาทหิน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก