พิมพ์ 

     เมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีข้อราชการที่ต้องชี้แจ้งประชุมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมยางนา อาคารเรียนรวมcl01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก