พิมพ์ 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563