พิมพ์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบบุคลากรระดับเชี่ยวชาญตามมารตฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1                                              สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

 "มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง  และสาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง และสาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น