พิมพ์ 
ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ปฏิบัตการคลังสินค้าและสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นแก่น ให้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออณุญาต การออกใบอณุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอณุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 15 เมษายน 2563