พิมพ์ 

    การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัย ขั้น ๙ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒๓ และห้องประชุมยางนา2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม