พิมพ์ 

            ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเฉพาะบางส่วน) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> คลิก 

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ >> คลิก 

ขั้นตอนสมัครออนไลน์ >> คลิก 

ระบบรับสมัครออนไลน์ >> คลิก 

ใบสมัคร >>คลิก