พิมพ์ 

ให้นักศึกษาติดต่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง ด.201 อาคาร2 ศูนย์การศึกษามหวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น