โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

×

มีข้อผิดพลาด

exception 'RuntimeException' with message 'Out of memory (Needed 3355440 bytes) SQL=SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM du58j_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM du58j_content AS a LEFT JOIN du58j_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN du58j_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN du58j_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN du58j_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM du58j_categories AS cat JOIN du58j_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published <= 0 GROUP BY cat.id) AS badcats ON badcats.id = c.id WHERE a.id = 103 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-01-19 10:59:52') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-01-19 10:59:52') AND (a.state = 1 OR a.state =2)' in /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php:605 Stack trace: #0 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/joomla/database/driver.php(1242): JDatabaseDriverMysqli->execute() #1 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/components/com_content/models/article.php(169): JDatabaseDriver->loadObject() #2 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/legacy/view/legacy.php(398): ContentModelArticle->getItem() #3 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/components/com_content/views/article/view.html.php(37): JViewLegacy->get('Item') #4 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/legacy/controller/legacy.php(685): ContentViewArticle->display() #5 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/components/com_content/controller.php(79): JControllerLegacy->display(true, Array) #6 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/legacy/controller/legacy.php(722): ContentController->display() #7 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/components/com_content/content.php(17): JControllerLegacy->execute(NULL) #8 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/cms/component/helper.php(351): require_once('/var/www/virtua...') #9 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/cms/component/helper.php(331): JComponentHelper::executeComponent('/var/www/virtua...') #10 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/cms/application/site.php(178): JComponentHelper::renderComponent('com_content') #11 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/cms/application/site.php(208): JApplicationSite->dispatch() #12 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/libraries/cms/application/cms.php(264): JApplicationSite->doExecute() #13 /var/www/virtual/kk.lru.ac.th/htdocs/index.php(45): JApplicationCms->execute() #14 {main}