การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติก ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2563
การฝึกอบรม"เตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑ และ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑" ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมยางนา cl01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
วันที่ วันที่ 7,17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เรื่อง"การขอยกระดับมาตรฐานผ้าทอ" บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังข้อราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมยางนา อาคารเรียนรวมcl01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข
ค่ายวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่8
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมิณคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศูนย์ และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2562
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 
 
 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ         ทั่วไป   สำหรับส่วนราชการต่างๆ จำนวน 2 รอบ ประจำ             ปีงบประมาณ     2560 

 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน    รวมลิงค์ กศจ.จังหวัดต่างๆประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี      2559 สอบเมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3- 12 ตุลาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจังหวัดต่างๆ จำนวนรวม 79 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสระบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -21 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมมลพิษรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-26 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12-23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลกะรนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักบัญชี นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 7-30 กันยายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กันยายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ และ เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวนรวม 80 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไปและวิชาการ รวมทั้งสิ้น 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  

 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการและบุคคลภายนอก ประจำปี 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-28 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานความคืบหน้าข่าวการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6,000 อัตราทั่วประเทศ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกายล่าสุด สำหรับใช้สอบนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กสทช.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา รับสมัครตุลาคม-ธันวาคม 2559 นี้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)ได้เผยแพร่ข้อมูลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 ทั้ง 61 กศจ.ทั่วประเทศ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2-22 กันยายน พ.ศ. 2559  

 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 21 กันยายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยารับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-21 กันยายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกระงับสอบ อปท.ทั่วประเทศ คาดว่าการสอบแข่งขันจะจัดขึ้นภายในปี 2559 นี้ จำนวน 2,471 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดือนละ 1 รอบ จำนวน 5 รอบ เริ่ม ก.ค.-พ.ย. ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุยายน 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2559