องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประเมิณคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศูนย์ และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2562
โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ลิ้งค์สอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก>>>ExitExamLRU

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

 

การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ อีกทั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่นิยมใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้น หากนักศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะส่งผงให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะก้าวสู่การประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการทดสอบสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาความมารถต่อไปได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว เพื่อเป็นการวัดระดับและรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงบประมาณเพื่อการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยใช้ข้อสอบ Cambridge English Placement Test

รายละเอียดโครงการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR

วิธี login เข้าสอบ Cambridge English Placement Test

ลิงก์เข้าสอบ Cambridge English Placement Test

ลิงก์ทดลองเข้าสอบ Cambridge English Placement Test