วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ไปฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

 

โครงการมัชฌิมนิเทศและแสดงผลงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

                  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น โดยคณะครุศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมุ่งผลิตครู ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และสามารถเป็นครูที่ดีที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น และจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามวิชาชีพครู ศูนย์การศึกษาฯ ได้จัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามสถานศึกษาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น เนื่องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการที่ต้องนําหลักการ ทฤษฎีและความรู้จากวิชาต่างๆ มาบูรณาการสู่ภาคปฏิบัติให้ราบรื่น เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นประกอบวิชาชีพนั้น อาจประสบกับปัญหาหลายด้าน การได้นําปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มาวิเคราะห์อภิปราย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ทักษะ ในการประกอบวิชาชีพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงเห็นควรจัดให้มีการ มัชฌิมนิเทศและแสดงผลงาน ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และการเตรียมการฝึกประสบการณ์ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ต่อไป