วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

        ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่มาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ให้มาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ห้อง สำนักงาน อาคาร2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน

 

 
         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดังรายละเอียดตามแนบนี้