ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0014/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศเตรียมบัตรเข้าห้องสอบดังนี้ 1) กรณีเป็นอาจารย์  ทั้งนี้ศูนย์ภาษาจะประชุมชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  >>CLICK อ่านประกาศ<<  >>CLICK ตรวจสอบรายรายชื่อ<<

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๓๖ คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ และนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ด.๒๐๑ หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาดังกล่าว  >>CLICK อ่านประกาศ ตรวจสอบรายรายชื่อ<<