วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

      นักศึกษา(ภาคพิเศษ กศ.พ.)ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

        ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีความรู้ติดตัว นำไปประกอบอาชีพการงานและสร้างความรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน