วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การรับรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ กศ.พ.)

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๒ ห้องด.๒๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ๒๓๔ ม.๗ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

เรียน อาจารย์ ที่มีสอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2559 ขอความกรุณาส่ง มคอ. 3 มคอ. 4 ภายในวันที่ 28 พ.ค. 2560