ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

         

             ด้วยสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการการประกวดดาว-เดือน ยางนาฟ้า-ชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม cl๐๑ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาใหม่ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสังคม