ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM : Cambridge English Placement Test รอบที่ 1 วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. (วันเสาร์ –วันอาทิตย์) กลุ่มที่ 1 หมู่เรียน ค.5517 ข.  (ภาษาอังกฤษ) อาคาร CL 02 ห้อง CL 2102

 

          รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM : Cambridge English Placement Test รอบที่ 2  วันที่ 19 -20  พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. (วันเสาร์ –วันอาทิตย์) กลุ่มที่ 1 หมู่เรียน ค.5518 ข.(ภาษาไทย) อาคาร CL 02 ห้อง CL 2102