ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM : Cambridge English Placement Test สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559  ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนของท่าน  ได้แจ้งให้นักศึกษาได้ทราบและเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM : Cambridge English Placement Test   ดังตารางอบรมที่แนบมาพร้อมนี้

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมงคลตักตรบาตร 9 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

ชมภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร