ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

           เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 09.29 น. อาจารย์นพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการเป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ อาทิ ผศ.ประดิษฐ วิชัย คณะบดีคณะครุศาสตร์ ,ผศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.ชัยยศ. คำมี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ รศ.กฤษณา มาร์เชิร์ท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  โดยมี นางศรีสมพร พลบุบผา นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้นำนักศึกษาและนักศึกษา ทุกสาขาวิชาพร้อมใจกันจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

นางสาว พรนภา กุลผาย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่5 ซึ่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการเข้าประกวดแข่งขัน นำเสนอ ผลงานในโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 4 ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
รางวัลที่ได้รับคือ การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม และได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น