ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

  การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

 

ศูนย์คลังเลือดกลางออกหน่วยโลหิต ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น