ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

             ตามที่สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สวรรคต ตามความรายละเอียดในประกาศแล้วนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นเวลา 9 วัน  ตั้งแต่วันที่ 17, 18, 19, 20, 21, และ 25, 26, 27, 28  ตุลาคม  2559  เวลา  16.50 น. เป็นต้นไป โดยมี รศ.กฤษณา  มาร์เชิร์ทเป็นประทานในพิธีพร้อมผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จัดขึ้น ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL 01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ