ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

         

             ด้วยสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการการประกวดดาว-เดือน ยางนาฟ้า-ชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม cl๐๑ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาใหม่ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสังคม

             

              สืบเนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ได้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ นั้น  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สอบได้และเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแล้ว จำนวน ๖ คน ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน ๒๑ คนแยกตามสาขาวิชา ดังนี้