ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

นางสาว พรนภา กุลผาย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่5 ซึ่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
ผู้ฝึกสอนนักเรียนในการเข้าประกวดแข่งขัน นำเสนอ ผลงานในโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 4 ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
รางวัลที่ได้รับคือ การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม และได้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

  การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘