ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๓๖ คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ และนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ด.๒๐๑ หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาดังกล่าว  >>CLICK อ่านประกาศ ตรวจสอบรายรายชื่อ<<

 

        ประชุมบุคลากรประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นแก่น ครั้งที่2/2561 วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 1561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม cl 107 อาคารเรียนรวม cl01 ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นแก่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก