โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับครูอบรม CPR และได้รับรางวัลแข่งขันชนะเลิศอันดับ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

            กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนและวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา “ราชภัฏ น้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดท่าราชไชยศรีและท่าวังมนต์ บ้านดอนบม

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก