ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

       ประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

 

       การทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี ๕ ให้นักศึกษาคระครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๖) ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่ยังสอบไม่ผ่านการทดสอบประมวลความรู้วิชาชีพครูจากครั้งที่ผ่านมา ให้เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู ในวันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ตามรายละเอียดดังนี้