ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

แจ้งให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. 1/2559 ให้เข้าร่วมกิจกกรมชดเชย

     ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น