วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

        ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีความรู้ติดตัว นำไปประกอบอาชีพการงานและสร้างความรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน

 ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังกิน และ ข้อความ

   ด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดงานพิธีทำบุญ ตักบาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย