ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

        แจ้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี 5 ที่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันโครงการพัฒนาครู (ครูคืนถิ่น) ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ดาวน์โหลดเอกสารขออนุยาตผู้อำนวยการโรงเรียน   และให้เจ้าตัวจะต้องไปตรวจสอบหลักฐานและลงนามในเอกสารการสมัครเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

 ปฏิบัติการออกนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอน๒ ครั้งที่ ๑

ประจำภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น