วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

        ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แก่ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ทื่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม CL๐๑ ห้อง ๑๐๗ บรรยากาศงานประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาค ๑/๒๕๖๐

            ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL๐๑ ภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดจนให้แนวทางในการปฎิบัติตนที่เหมาะสมในการออกไปฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ การดำเนินงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์         

ในภาพอาจจะมี 15 คน