ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและจัดเก็บตัวบ่งชี้การประคุณภาพ-ประจำปี-2560

 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561