ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันเสาร์ - วันอาทตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องปฏิบัตการทางภาษา ด.102 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ