โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปี 1 ปีการศึกษา 2559

กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบ บริการ การศึกษา

ภาคปกติ

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 

ภาคพิเศษ

วันที่ 30  - 31 กรกฎาคม 2559

สถานที่ ตึกCL02 ชั้น1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL02 106 - 107

 

ทำบัตรนักศึกษาและขอรับรหัส LRU NET

ภาคปกติ

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 

ภาคพิเศษ

วันที่ 30  - 31 กรกฎาคม 2559

สถานที่ ตึกCL01 ชั้น2 ห้องCL204

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันฝึกอบรม  เพื่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย   (ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ดูภาพเพิ่มเติม 

      ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ อีกทั้งยังเป็นภารกิจหลักด้านผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น