ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559