ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น

***ประกาศ*** ย้ายห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษา(ภาคปกติ) ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 59