ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ด.1 และ ด.2 จึงขอย้ายห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์(ชั่วคราว) รายละเอียดดังนี้ ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาฯ จะใช้ห้อง CL02-102 เบอร์โทรศัพท์ 043-220619/66111 ห้องพักของอาจารย์ ด.204 จะใช้ห้อง CL02-103 (เบอร์โทรศัพท์ภายใน66411) ห้องพักของอาจารย์ ด.206 จะใช้ห้อง CL02-104(เบอร์โทรศัพท์ภายใน66421) ห้องพักผู้อำนวยการและอาจารย์ ด.207 จะใช้ห้อง CL02-104(เบอร์โทรศัพท์ภายใน66121) ห้องพยาบาลย้ายจาก ด.205 เป็นห้อง CL02-108

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558