โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตารางนิเทศโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2559 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สอนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อส่ง มคอ. 3/4 ประจำภาคเรียนที่ 3/58 ภาคปกติ ได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 มคอ.5/6 ประจำภาคเรียนที่ 2/58 ภาคปกติ ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559