ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

พิธีปิดงาน”แอโรบิค boxing”

ดูภาพเพิ่มเติม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

ดูภาพเพิ่มเติม

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน และการเขียนบทความวิชาการ วัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้อง ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น