ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับการเยี่ยมเยือนและให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาพันธ์ุไม้และลักษณะป่ายางนาภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านป่าไม้จาก "กลุ่มอนุรักษ์ ขุนดง" ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ ข้อความ

ด้วยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันเสาร์ - วันอาทตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น