ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561