โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.15 - 12.00 น. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ชมภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

       การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

           ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้เสนอหลักสูตรให้สภาทนายความพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ของสถาบัน เพื่อการรับสมัครบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเข้าอบรมวิชาว่าความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ประกอบด้วย 1. นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการ/กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 2. นายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4 3. นายสุรสิทธิ์ ทุมมา ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น 4. นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ประธานสภาทนายความจังหวัดบัวใหญ่/กรรมการอำนวยการ 5. นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์ หัวหน้าฝ่ายสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก