ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558

ประกาศเลื่อนวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558