ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

**ประกาศ** สอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2558 นักศึกษาที่มีตารางสอบตรงกัน ให้ยื่นคำร้อง สนส.11 ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่งานทะเบียน ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2559 – 8 เมษายน 2559 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก จะต้องสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น บัญชี 1 สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก บัญชี 2 สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก ** สำหรับผู้สมัครทางออนไลน์ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการสมัคร ยังสามารถนำหลักฐานการสมัครมาส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 **