โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

ดูภาพเพิ่มเติม

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน และการเขียนบทความวิชาการ วัน พุธ ที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้อง ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ด.1 และ ด.2 จึงขอย้ายห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์(ชั่วคราว) รายละเอียดดังนี้ ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาฯ จะใช้ห้อง CL02-102 เบอร์โทรศัพท์ 043-220619/66111 ห้องพักของอาจารย์ ด.204 จะใช้ห้อง CL02-103 (เบอร์โทรศัพท์ภายใน66411) ห้องพักของอาจารย์ ด.206 จะใช้ห้อง CL02-104(เบอร์โทรศัพท์ภายใน66421) ห้องพักผู้อำนวยการและอาจารย์ ด.207 จะใช้ห้อง CL02-104(เบอร์โทรศัพท์ภายใน66121) ห้องพยาบาลย้ายจาก ด.205 เป็นห้อง CL02-108