ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อ หมู่เฮาราชภัฏเลยฮ่วมฮีตฮอยอีสานบุญมหาสงกรานต์เดือน5

ดูภาพเพิ่มเติม

     การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใต้พันธกิจดังกล่าวได้มีการสนับสนุนให้เผยแพร่ ส่งเสริม สืบสานและสร้างความตระหนักในคุณค่าของประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย ดังนั้น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึึงได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อ หมู่เฮาราชภัฏเลยฮ่วมฮีตฮอยอีสานบุญมหาสงกรานต์เดือน5ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 16.30 น. ณ สนามฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น