ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

ดูภาพเพิ่มเติม