ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     กำหนดจัดโครงการกีฬาสีภายใน “ลูกยางนา ฟ้า-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ ๖

     ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ องค์การนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการกีฬาสีภายใน “ลูกยางนา ฟ้า-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ ๖ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป) วันที่ รายละเอียด 7 – 25 มีนาคม 2559 สมัครทางไปรษณีย์ สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนจากแผนภาพขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์ที่แนบท้ายประกาศรับสมัคร 7 – 25 มีนาคม 2559สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครที่ www.lru.ac.th 7 มีนาคม- 8 เมษายน 2559 สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 08:30-16:00 น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย สถานที่รับสมัครมี 2 แห่งคือ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับสมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับสมัครที่ห้องดอนบม 202