วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

       ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการ พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์  ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์  และสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพการงานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า  อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ในวันอาทิตย์ ที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๙ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันยังให้ความสนใจในการออกกำลังกายกันน้อยมาก เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้น และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจะเกิดผลดีโดยตรงในด้านการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการเรียนและการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ มีกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา ให้มาดำเนินการจัดโครงการ“ชาเลนจ์เดย์”รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรนักศึกษาสุขภาพดี(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น)