โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย
โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน จ.ขอนแก่น ให้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้ น.ศ.ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อรับคะแนนสอบ TOEIC ได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

        ศูนย์การศึกษามหาวิทนาลัยราชภัฏเลย จ. ขอนแก่น โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯการศึกษา อาจารย์จักรกฤษณ์ พงษ์อินทรวงษ์ นำคณะอาจารย์ บุคลากร ศูนย์การศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียติจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหารงานประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ และเสนอข้อมูล รับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างสองสถาบัน (วันที่ 29 มีนาคม 25561)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ชมภาพเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก