วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

             ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น และ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560