วีดีทัศน์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ข้อความ

ประกาศ

นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ใน วันพุธที่ 5 เม.ย. 2560 ณ ห้อง ด.301 เวลา 15.00 น. และให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานหรือแฟ้มเอกสาร การเข้าร่วมอบรมในด้านต่างๆและการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น