ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.)

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560