ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องปฏิบัตการทางภาษา ด.102 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีโครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ PRE-TOEIC จำนวน 20 ชั่วโมง และเปิดรับ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักศึกษา ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน