ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น