ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศเลื่อนวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558